Cov neeg haus luam yeeb muaj qhov muaj feem ntau yuav kis tus kab mob THAUM-19

Kho kom raug Tus Kheej Cov Ntaub Ntawv


Koj tuaj yeem hloov kho koj cov ntaub ntawv ntiag tug los ntawm kev ua daim ntawv hauv qab no.
Thov sau qhov koj xav hloov pauv rau kem hauv qab no.